Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

RODO i pliki cookies

RODO

Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, 42-202 Częstochowa, ul. Wilsona 16 (Filharmonia). Kontakt poprzez adres email: sekretariat@filharmonia.com.pl
Filharmonia może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

Sprzedaż i rezerwacja biletów przez internet

W celu prawidłowej realizacji usługi sprzedaży/rezerwacji biletów przez internet Filharmonia powierza przetwarzanie danych firmie Grupa Vector Software z siedzibą ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa (dostawca oprogramowania do internetowej sprzedaży/rezerwacji biletów) oraz udostępnia je Krajowemu Integratorowi Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, jako odrębnemu administratorowi danych, w zakresie obsługi elektronicznej płatności.

Podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu komórkowego jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży biletów. Będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Dane pozyskane w celu sprzedaży biletów będą przetwarzane przez okres 5 lat w celu realizacji postanowień umowy. Dane pozyskane w celu rezerwacji biletów będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia rezerwacji lub osobistego odbioru biletów w kasie Filharmonii. W przypadku opłacenia przez internet wcześniej zarezerwowanych biletów, dane podane podczas rezerwacji będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów przez okres 5 lat.

Prowadzenie wideonadzoru (monitoring wizyjny), na terenie Filharmonii

Informujemy o prowadzeniu wideonadzoru w siedzibie Filharmonii. W związku powyższym możliwe jest utrwalanie wizerunku osób przebywających na jej terenie oraz terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Filharmonii, przy czym identyfikacja właściciela danych na podstawie nagrania nie zawsze będzie możliwa. Podstawą prawną przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z art. 9a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, tj. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także prawnie uzasadniony interes Filharmonii: ochrona mienia - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nagrania z monitoringu przechowywane są w systemie przez 72 godziny. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania mogą być udostępniane na uzasadniony wniosek uprawnionym organom państwowym oraz wykorzystane przez Filharmonię do dochodzenia roszczeń. 

Wysyłka informacji na temat bieżącej działalności Filharmoniii (Newsletter)

Podanie adresu email jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z usługi Newsletter świadczonej przez Filharmonię. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Filharmonii, tj. marketingu usług własnych, przez okres korzystania z usługi Newsletter. W związku z powyższym osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby świadczenia ww. usługi (prawo do rezygnacji z korzystania z Newslettera).

__________

Informujemy, że w każdym z powyższych przypadków, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Filharmonii dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Informujemy również o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Filharmonię danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@filharmonia.com.pl


Poniższa polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest Filharmonia Częstochowska (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.