Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2019

Repertuar na październik 2020

2021 »

26 X 2020 poniedziałek

godzina 19:00

sala koncertowa

Już się nie wstydzę... Adam Szustak OP - PRZENIESIONY

26 X 2020 poniedziałek, godzina 19:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Już się nie wstydzę... Adam Szustak OP - PRZENIESIONY

ARCHIWUM

Spotkanie przeniesione na 28 października 2021 roku. 

Bilety zachowują ważność.

organizator: Nie-zła firma Sylwia Smoczyńska


Dawno temu na początku ist­nie­nia świata, kiedy wszystko się popsuło scho­wa­li­śmy się w krza­kach. Ze wstydu. Wstydu wła­snego grze­chu, sła­bo­ści i poczu­cia prze­gra­nej. Wstydu, który spra­wia, że cią­gle się boimy osą­dze­nia, odrzu­ce­nia i poka­za­nia światu jacy naprawdę jeste­śmy. Wstydu naszej brzy­doty, naszych pora­żek i poczu­cia bez­sensu. Naj­wyż­sza pora z tym skoń­czyć! Zapra­szam Was do kil­ku­na­stu miast Pol­ski na nie­zwy­kłe spo­tka­nia, na któ­rych pozwo­limy, żeby ogar­nęło nas świa­tło, które wresz­cie pozwoli nam wyjść z cie­nia, z mroku naszego wstydu. Żeby­śmy wresz­cie mogli z podnie­sioną głową spoj­rzeć w twarz ludziom, światu, Panu Bogu i sobie samym. Żeby­śmy mogli wresz­cie powie­dzieć: Już się nie wsty­dzę!

Spo­tka­niom towa­rzy­szyć muzycz­nie będzie zespół w skła­dzie:

Agnieszka Musiał || Jan Smo­czyń­ski || Kamil Siciak

http://bit.ly/jużsięniewstydzeCzęstochowa


źródło: materiały organizatora